PRIVACYVERKLARING

Wie zijn wij?

AGRIOM B.V. is wereldwijd actief op het gebied van veredeling, selectie en vermeerdering van diverse plantgewassen, waaronder snijbloemen, potplanten en kleinfruit.

Onze contactgegevens zijn:

Adres

Achterweg 58a

NL – 1424 PR  De Kwakel

Telefoon: 0297-344078

Email: info@agriom.nl

Website: www.agriom.nl

Waarom deze privacyverklaring?

Bij onze dienstverlening aan klanten verwerken wij persoonsgegevens. Wij zijn verantwoordelijk dat deze gegevens goed worden beschermd. Wij moeten voldoen aan de eisen die de privacyregelgeving stelt.

Wij zijn transparant en informeren u over de soort gegevens die wij verwerken, de grondslagen en doelen voor de verwerking, met wie wij de gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens.

Welke gegevens verwerken wij van u?

Wij verwerken (mogelijk) de persoonsgegevens van

 1. (potentiele) klanten, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, contactpersoon en afleveradres.
 2. Sollicitanten, naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, CV, motivatiebrief. Deze gegevens bewaren wij max 1 jaar (met uw toestemming ) of verwijderen wij na het vervullen van de vacature.

Hoe komen wij aan uw gegevens?

In de meeste gevallen krijgen wij de informatie rechtstreeks van u. Wij kunnen ook informatie via derden ontvangen, bijv. van agenten.

Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • U heeft toestemming gegeven voor een specifieke verwerking, u kunt uw toestemming altijd intrekken
 • Voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Voldoen aan een wettelijke verplichting
 • Behartiging van een gerechtvaardigd belang

Wat is het doel om de gegevens te verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens gericht op de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Beheer van onze relatie met (potentiële) klanten en bezoekers
 • Sluiten en uitvoeren van overeenkomsten
 • Verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden
 • Uitvoeren van marketing en promotieactiviteiten
 • Versturen van nieuwsbrieven
 • Werven van personeel
 • Voldoen aan wettelijke verplichtingen

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij verstrekken alleen gegevens aan derden als u daarvoor toestemming geeft, dit op grond van de wet is vereist of als dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering van AGRIOM.

 • Instanties die op grond van een wettelijke verplichting geïnformeerd moeten worden
 • Externe partijen die onder onze verantwoordelijkheid en zeggenschap gegevens verwerken, zoals IT bepaalde producenten van plantmateriaal

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. In sommige gevallen bepaalt de wet hoelang wij gegevens mogen of moeten bewaren.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige  technische en organisatorische maatregelen  om een passend beschermingsniveau te waarborgen.

Dit betreft beveiliging van IT systemen en fysieke beveiliging van het complex en bepaalde ruimtes waar informatie is opgeslagen.

Wat zijn uw rechten?

 1. Gegevens inzien of corrigeren; u heeft het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Als u wilt kunt u onjuiste gegevens laten aanpassen of verwijderen.
 2. Gegevens laten verwijderen; in een aantal gevallen heeft u het recht uw persoonsgegevens bij ons te laten wissen.

Dat is mogelijk in de volgende gevallen:

 • U heeft uw toestemming voor verwerking ingetrokken
 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn
 • U gegrond bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking
 • Uw persoonsgegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt
 • Er is een wettelijke verplichting de gegevens te wissen
 1. Overdracht van gegevens; u heeft het recht een kopie te krijgen van uw persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt.
 2. Recht van bezwaar; u heeft altijd het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van een gerechtvaardigd belang, tenzij er andere dwingende gerechtvaardigde gronden zijn die voor verwerking zwaarder wegen.

Vragen en/of klachten?

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of bent u het niet eens met de wijze waarop wij  uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming van AGRIOM B.V., de heer J. ten Brinke.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl